KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ, AMAÇ VE KAPSAM

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ise 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiştir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; her bir gerçek kişiye ait kişisel veriyi işlemekte olan süjelerin, verisi işlenen kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygılı şekilde hareket ederek, özel hayatın gizliliği ilkesini muhafaza etmek ve uluslararası standartlara uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetini sürdürmesi gerekliliği hususunda usul ve esasları belirtmek üzere tasarlanmıştır.

 

İşbu Politika 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanması gereken ilgili metin ve politikalar dahilindedir. İşbu Politika Camption.com üzerinden işlenen yalnızca gerçek kişilere ait kişisel verilere ilişkin politika ve tedbirleri kapsamaktadır. Bu bağlamda tüzel kişiye ait veriler 6698 sayılı Kanun dışında ilgili sair mevzuat kapsamında kaydedilmekte ve işlenmektedir.

 

Bu web sitesinin sahibi, merkezi “Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak No: 15/5 Çankaya/Ankara” adresinde bulunan CAMPTION TURİZM SEYAHAT REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK ACENTELİK VE TANITIM TİCARET A.Ş. (“Caption.com”)’dir.

 

Camption.com Türkiye’nin ilk doğa tatili platformunu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Camption.com, doğa severlere kamp, glamping, karavan, bungalov seçeneklerine tek bir yerden ulaşıp rezervasyon yapma imkanı sunan bir platformdur.

 

Camption.com, bu bağlamda web sitesi kullanıcılarının işlenen kişisel verileri hakkında mevzuata uygunluk açısından gerekli her türlü çalışmayı yürütebilmek adına işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturma ve uygulama gerekliliği hissetmiştir.

 

Camption.com aracılığıyla, kullanıcılar ister üyelik hesabı üzerinden isterlerse üye olmadan seçtikleri otel veya konaklama alanları için rezervasyonlarını gerçekleştirebilmektedir.

 

 

 1. TANIMLAR

 

KİŞİSEL VERİ                                             : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ         : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

İLGİLİ KİŞİ                                                 : Camption.com aracığıyla kişisel verisi işlenen gerçek kişi üyedir.

 

AÇIK RIZA                                                   : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

 

VERİ SORUMLUSU                                    : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

VERİ İŞLEYEN                                            : Veri Sorumlusu’ nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 

VERİ KAYIT SİSTEMİ                              : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

 

ALICI GRUBU                                             : Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

 

WEB SİTESİ                                                 : https://camption.com/ sitesidir.

 

KULLANICILAR                                         : Web sitesini kullanan ziyaretçi ve üyeleri ifade etmektedir.

 

VERİ SORUMLUSU                                    : CAMPTION TURİZM SEYAHAT REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK ACENTELİK VE TANITIM TİCARET A.Ş. (“Caption.com”)’dir.

 

KURUM                                                         : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ dur.

 

KURUL                                                          : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ dur.

 

 

 1. VERİ SORUMLUSU VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

İşbu Metin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“Tüzük”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri esas alınarak, kişisel verileri işlenen ilgili kişileri verileri hakkında aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Camption.com’ da hedeflenen hizmet süreci kapsamında işlenecek kişisel verilerin kategorilerinin belirlenmesi, verilerin işlenme amaçlarını oluşturulması, verilerin toplanma vasıtaları ve veri kayıt sisteminin kurulması, verilerin kimlere aktarılacağı ve ilgili kanunlar kapsamında muhafaza sürelerinin belirlenmesi gibi mevzu bahis olan kişisel veriler işlenme faaliyeti süreçlerinde Camption.com “Veri Sorumlusu” sıfatını taşımaktatır.

 

Veri Sorumlusu tüm bu süreç boyunca işlenecek kişisel veriler için;

 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • İşlenen kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek,

Maksadıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Camption.com kendi oluşumu içinde, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerek gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak gerek gizlilik taahhütnamelerinin oluşturulmasından kaçınmamaktadır.

 

Veri Sorumlusu işlediği kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanmayacağını işbu Politika aracılığıyla taahhüt etmektedir.

 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Veri Sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirecektir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Camption.com aracılığıyla işlenen kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak üyelik hesapları, misafir girişleri, bülten abonelik süreçleri, elektronik postalar ve sair iletişim yolları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 • Veri Sorumlusu arasında doğacak bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Veri Sorumlusunun kişisel veri işlemekteki hukuki sebeplerini oluşturmaktadır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Campiton.com aracılığıyla işlenen kişisel veriler;

 

 • Kullanıcılara veya ziyaretçilere güvenilir rezervasyon işlem süreçlerini yürütebilmek,
 • İş ortakları ile doğru iletişimin kurulması ile hedeflenen hizmeti kesintisiz sürdürebilmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütebilmek,
 • Erişim yetkilerini yürütebilmek,
 • Hedeflenen faaliyetlerin mevzuata uygun yürütebilmek,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütebilmek,
 • com tarafından sağlanan hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütebilmek,
 • Hizmet satış süreçlerini yürütebilmek,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerini yürütebilmek,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütebilmek,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütebilmek,
 • Kurulan sözleşme süreçlerini yürütebilmek,
 • Talep ve şikayetlerin takibi sağlayabilmek,
 • Üyelik süreçlerini yürütebilmek,
 • com tarafından sağlanan reklam, kampanya, promosyon süreçlerini yürütebilmek,
 • Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlayabilmek üzere profil kişiselleştirme süreçlerini yürütebilmek,
 • Mevzuata uygun olarak saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütebilmek,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verebilmek,

 

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE ALICI GRUPLARI

 

Camption.com aracılığıyla işlenen kişisel veriler, KVKK’ nun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; Camption.com’ un yürüttüğü temel hizmet gereği müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülebilmesi adına aktarım sağlamaktadır.

 

Kullanıcıların Camption ile paylaşmış olduğu kişisel verilerden yalnızca gerektiği kadarı, Camption.com yöneticilerine ve alt yüklenicilerine, Camption.com’un işbirliği içinde olduğu gerçek kişi ve/veya kuruluşlara, otellere, iş ortaklarına ve onların alt yüklenicilerine, proje ortaklarına sınırlı işleme amacıyla kadarı aktarabilmektedir.

 

Kullanıcı Camption.com tarafından kendisine sunulan elektronik veri ileti hizmetine vermiş olduğu onay ile; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, Camption.com’a ve anlaşmalı kuruluşlara ait tanıtım, kampanya, davet, fırsat, haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine; web sitesinin özgülendiği amaca hizmet edebilmesi bakımından  sınırlı amaçlarla ve yalnızca gerektiği kadar kişisel veriyi Camption.com yöneticilerine ve alt yüklenicilerine, Camption.com’un işbirliği içinde olduğu gerçek kişi ve/veya kuruluşlara, otellere, iş ortaklarına ve onların alt yüklenicilerine, proje ortaklarına ilgili politikalar çerçevesince aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

 

 

 1. ELEKTRONİK VERİ YÖNETİMİ

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği’ nde yapılan değişiklik ile Veri Sorumlusu’ nun, Kullanıcı’ nın ticari elektronik ileti onayı almasını onaylama, reddetme haklarını kullanmasına veya şikayet süreçlerini yürütmesine imkan tanıyan “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” (“İYS”)’ne kaydını gerçekleştirmesini zorunlu tutmuştur.

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği’ nin 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile, 01.09.2020 tarihinden itibaren; ticari elektronik ileri göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere; sunduğu mal ve hizmetleri tanıtmak, işletmesini tanıtmak, kutlama veya temenni gibi içerikler ile tanınırlığını arttırmak amacıyla, ilgili kişi alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği elektronik iletiler için (onay gerektirmeyen haller saklı kalmak kaydıyla) onay alınması gerekmektedir.

 

Kullanıcı kendisine elektronik iletişim kanalıyla meşru amaca hizmet eden içerik ve iletilerin gönderilmesini hiçbir sebep göstermeden reddetme hakkına ve hatta daha önce rıza göstermişse bile verdiği rızayı her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Camption.com kendisine yapılan ret bildirimini üç iş günü içerisinde İYS’ ye bildirecektir.

 

Camption.com, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği’ nin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı maddesinde belirtilmiş yükümlülükler çerçevesinde, kişisel verilerin muhafaza süreci, hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

Camption.com, SMS, telefon, e-posta aracılığıyla; Camption.com’a ve anlaşmalı kuruluşlara ait tanıtım, kampanya, davet, fırsat, sunduğu hizmeti kesintisiz devam ettirebilmek, kullanıcı üyelerin talep ve şikayetlerini cevaplayabilmek, Camption.com’a dair son haberler ve güncel kampanyalardan haberdar olmak üzere bültene abone olmak, kullanıcı memnuniyetini sağlamak, kutlama ve temenni süreçlerinin yürütmek, üyelik ilişkilerini geliştirmek amacıyla; Camption.com yöneticilerine ve alt yüklenicilerine, Camption.com’un işbirliği içinde olduğu kuruluşlara, otellere, iş ortaklarına ve onların alt yüklenicilerine, proje ortaklarına sadece gerektiği kadarı ve sınırlı işleme amacıyla kadarı aktarabilmektedir.

Kullanıcı, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesinde sayılan hak ve talepleri saklı kalmak üzere ayrıca Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde belirtilmiş “İYS Üzerinden Şikayet Yolları” haklarını her zaman kullanabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

 

Camption.com tarafından işlenen kişisel veriler hakkında mevzuata uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi bakımından birtakım temel ilkeler benimsenmektedir.

 

Buna göre Camption.com tarafından Kanunda sayılan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Temel ilkelerine riayet edilmektedir.

 

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma İlkesi

 

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi gereğince Veri Sorumlusu işlemlerini yürütürken, işlediği kişisel veriler hususunda mevzuata ve diğer hukuki düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun şekilde hareket etmesi gerekmektedir.

 

Bu ilke uyarınca Veri Sorumlusu tarafından kişisel veri işlemedeki hedeflere ulaşılmaya çalışılırken, ilgili kişilerin ve makul beklenti ve çıkarları her daim gözetilerek hareket edilmelidir.

 

İlgili kişinin doğmasını beklemediği sonuçların ortaya çıkmasını engellemek adına gerekli her türlü çalışma Veri Sorumlusu tarafından yürütülmektedir. Konuya ilişkin her türlü bilgilendirme ise ilgili kişiye gecikmeksizin yapılmaktadır.

 

 1. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi

 

Veri Sorumlusu, Camption.com aracılığıyla toplanan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması hususunda gerekli kontrol ve inceleme çalışmalarında aktif özen yükümlülüğü taşımaktadır.

 

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme İlkesi

 

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirli, meşru ve açık olması ilkesi Camption.com tarafından büyük bir özenle tesis edilmektedir. Nitekim söz konusu bu ilkenin bir uzantısı olarak ilgili aydınlatma metinleri ve politikalar Camption.com tarafından oluşturulmuştur.

 

Bahse konu bu metinlerle birlikte; kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olması, hangi hukuki işleme şartına dayalı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi hususunda ilgili kişiler tarafından kolayca anlaşılabilmesi adına gerekli tüm çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.

 

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma İlkesi

 

Camption.com işlenen kişisel verilerin yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması bahsiyle kaydetmektedir. Bu noktada Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından veri sorumlularınca riayet edilmesi gereken “veri minimizasyonu politikası” Camption.com nezdinde de büyük bir önem ile benimsenmiştir.

 

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi

 

Camption.com işlenen kişisel verileri, işlendikleri amaç için mevzuat kapsamında gerekli olan süre kapsamında tayin etmekte ve duruma uygun olarak muhafaza etmektedir.

 

Muhafaza için gerekli idari ve teknik tedbirleri almak konusunda gerekli her türlü çalışma titizlikle yürütülmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Veri Sorumlusu’ nun 6698 sayılı Kanun’ dan kaynaklı bir diğer yükümlülüğü ilgili kişiyi hakları hakkında bilgilendirmektir.

 

Bu kapsamda Kanun’ un 11’inci maddesine göre ilgili kişiler Veri Sorumlusu’ na başvurarak;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

 

KVKK’ nun 11’inci maddesinde öngörülen haklarını kullanmak veya taleplerini iletmek isteyen ilgili kişi Veri Sorumlusu’ na https://camption.com/ internet sitesinde bulunan Başvuru Formu’ nu doldurup, Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak No: 15/5 Çankaya/ANKARA adresinden veya hello@camption.com e-posta adresine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun şekilde talebini göndererek ulaşabilir.

 

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMA USULLERİ

 

Başvuran ilgili kişinin, işbu Politikanın “Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları” başlıklı yedinci bölümünde yer alan haklarına ilişkin taleplerini usule uygun olarak Veri Sorumlusu’ na iletmesi durumunda, Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kanunun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.