Mesafeli Satış Sözleşmesi

CAMPTION – MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

CAMPTION TURİZM SEYAHAT REK. ORG. DAN. ACENTELİK VE TAN. TİC. A. Ş. acentesinden online olarak etkinlik organizasyon hizmeti satın alan “MUSTERI” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

İşbu metinde geçen taraflarda “CAMPTION KAMPİNG TURİZM” satıcı olarak geçebilmektedir.

 • Müşteri’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilmektedir.
 • Müşteri, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
 • Müşteri, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyadı, TC kimlik numarası gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
 • Müşteri seyahatlerinde nüfus cüzdanını veya TC Kimlik Numaralı kimlik kartını yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya Müşteri’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının / girişinin engellenmesi durumunda CAMPTION KAMPING TURİZM’in hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
 • Bagaj ve içeriği ile ilgili her turlu sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Müşterinin yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan CAMPTION KAMPING TURİZM’in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle CAMPTION KAMPING TURİZM çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde CAMPTION KAMPING TURİZM’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Müşteri’nin iade hakkinin bulunmadığını kabul etmektedir.
 • Müşteri, önkayıt sonrası aldığı bilgilendirme mailinde bulunan PDF dosyasındaki dahil olan hizmetler dışındaki satın aldığı paket tur organizasyon hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanzimli hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
 • İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde iş birliği yapma ve özenli davranma borcu gereği CAMPTION KAMPING TURİZM yetkilisine ve konakladığı otele/kamp alanına sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
 • Müşteri’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, resmi otoriteler tarafından alınan ani kararlar, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), CAMPTION KAMPING TURİZM’in /acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde müşterinin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışında CAMPTION KAMPING TURİZM’in işbu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine Müşteri’nin tazminat hakki doğar ise; sigorta satın almış olan Müşteri’ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme CAMPTION KAMPING TURİZM tarafından Müşteri’ye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilecektir.
 • Kayıt anında/kesin kayıt için yurtiçi hizmet bedelinin tamamı ödenmek zorundadır.
 • Söz konusu hizmetin ifasından sonra Müşteri’nin etkinlik bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının CAMPTION KAMPING TURİZM’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kurulusunun hizmet bedelini CAMPTION KAMPING TURİZM’e ödememesi halinde MUSTERI, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her turlu zarardan rezervasyon tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 • CAMPTION KAMPING TURİZM’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde CAMPTION KAMPING TURİZM’in o güne kadar müşterinin yaptığı ödemeleri, hizmetin gerçekleşmesi planlanan/ vaadedilen ama gerçekleşmeyen tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Müşteri’ye iade eder.
 • Müşteri’nin satın aldığı paket tur hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere (yaklaşık %20) ödediği bedelin tamamını CAMPTION KAMPING TURİZM ödemeyi kabul eder.
 • Müşteri, satın aldığı paket tur hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 15 günden daha az bir süre kalmış ise iptal veya iade söz konusu değildir. Fakat etkinliğin başlamasına 48 saat kalaya kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde hakkını başka bir kişiye devir edebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan ve işbu sözleşmede belirtilen tüm hukuki sorumluluklardan devreden ile beraber sorumludur.
 • Etkinliğe 48 saatten az bir süre kalmış ise müşteri hiçbir şekilde iade/değişim hakkının olmadığını kabul eder. Aksi halinde hiçbir hak ve talepte bulunamaz.
 • Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri, Müşteri tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
 • Etkinlikler ve organizasyon her türlü hava koşullarında (kar, yağmur, sıcak veya soğuk hava) ve sıcaklıklarında yapılmaktadır. Satın alan kişi/kişiler bu hava koşullarını kabul etmişlerdir. Etkinliğe hava koşulu ile gelmemek veya gelip yine hava veya kişisel sebeplerden dolayı ayrılmak istemesi durumunda ücret iadesi ile ilgili bir talepte bulunamaz. Ayrılmak istediği takdirde de satıcıya yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi gerekmektedir. Bildirmediği takdirde CAMPTION KAMPING TURİZM’in manevi olarak yıpratıldığı gerekçesiyle her türlü hukuksal yaptırımdan kendisi sorumlu tutulacaktır.
 • CAMPTION KAMPING TURİZM resmi tüm iletişim kanallarının açık tutulması ile mükelleftir. Müşteri satıcıya hiçbir iletişim (telefon-mesaj-mail) kanalından ulaşamadığı gerekçesini öne süremez.
 • Müşteri’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi Müşteri’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın Müşteri’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
 • Müşteri, hizmetin başlamasından 2 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir.
 • Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda CAMPTION KAMPING TURİZM, müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 6 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri, hizmet başlangıcından itibaren 6 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
 • CAMPTION KAMPING TURİZM, Müşteri’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda Müşteri’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.
 • Müşteri, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her turlu kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
 • Müşteri tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu Müşteri’ye aittir.
 • Müşteri’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde is bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
 • Müşteri, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, CAMPTION KAMPING TURİZM çerçevesinde incelendikten sonra CAMPTION sitesinde yayınlanabilir.